Obec Bojná leží v južnej časti Považského Inovca v údolí potoka Bojnianka a právom je označovaná za slovenské Pompeje vďaka viacerým archeologickým lokalitám nachádzajúcich sa v katastri obce. Názov obce má pôvod v staroslovanskom slove „bojňa“, ktoré značí usadlosť pri stanovišti vojenskej posádky. Dnešným územím Bojnej totiž viedla dôležitá obchodná cesta z Považia na Ponitrie.

Valy Bojna

Opevnené hradiská

V katastri Bojnej sú dnes známe viaceré archeologické lokality, ktoré sa viažu k počiatku našich národných dejín. Severozápadne od obce na hrebeni Považského Inovca sa nachádza hradisko Valy (Bojná I.) v rozlohe 12 hektárov. Má obličkový tvar a jeho valy z vonkajšej strany dosahujú ešte aj dnes impozantnú výšku 10-12 m. Nad údolím Bojnianky sa nachádza druhé opevnené hradisko so zdvojenou líniou priekopy a valu (Bojná II.). Ďalšie zemné opevnenie leží na hrebeni Žihľavníka (Bojná III), opäť ide o dve obranné línie pozostávajúce z priekopy a valu.

Hradisko Valy je najvýznamnejšou archeologickou lokalitou. V období Veľkej Moravy bolo významným, silne opevneným mocenským centrom strážiacim obchodnú cestu z Ponitria na Považie. Hradisko zažilo najväčší rozkvet v 9. storočí. Unikátne nálezy z tejto lokality jednoznačne dokazujú, že obyvatelia prijali kresťanstvo už pred príchodom sv. Cyrila a Metoda.

Hradisko Valy Bojna

Život na hradisku

Osídlenie oblasti vzniklo pravdepodobne pre blízke ložiská železnej rudy. Obyvatelia sa tu počas 120 rokov existencie hradísk venovali kovospracujúcej činnosti, poľnohospodárstvu a tiež vojenskej ochrane obchodnej cesty. Množstvo nájdených zbraní a výstroje spolu s požiarom zničenými domami vykresľuje obraz násilného zániku osídlenia niekedy na začiatku 10. storočia. 

Najznámejším nálezom sú pozlátené plakety so sakrálnymi motívmi, ktoré boli zrejme súčasťou prenosného oltára. Krátke texty písané po latinsky sú prvým dokladom použitia písma u stredoeurópskych Slovanov. Plakety vznikli na prelome 8. a 9. storočia v západoeurópskom kultúrnom prostredí. O prítomnosti kresťanskej liturgie v Bojnej svedčí aj unikátny nález jedného z najstarších dochovaných kresťanských zvonov v Európe ako aj zlomkov ďalších zvonov.

Aktuálne info o podujatí
Valy Bojná

Archeologické nálezy
Stovky zdobených, či dokonca pozlátených artefaktov či šperkov dokazujú prítomnosť spoločenskej elity. Objavené nástroje (kladivá, píly, vrtáky, radlice, kosy, motyky…) či predmety z domácnosti (zámky, kľúče, keramika, klince…) svedčia o vyspelom poľnohospodárstve a tiež remesle tunajšej komunity. Intenzívnu kováčsku produkciu dokladajú nálezy náradia a železných hrivien. 

Expozícia v prírode
Okrem stálej expozície v budove múzea máte možnosť navštíviť rekonštrukciu osídlenia Slovanov priamo v lokalite hradiska Valy.

Bojná – Valy – Marhát
Turistický výlet začína pri Ranči pod Babicou a pokračuje po šotolinovej ceste na hradisko Valy. Trasa ďalej vedie smerom na Jelenie Jamy, kde sa napojí na červenú značku a stúpa k turistickej rozhľadni na vrchu Marhát. 

Tip na zážitok – Cyrilometodské slávnosti – júl
Zažite počas tradičných cyrilometodských slávností na vlastnej koži príbeh Veľkej Moravy prostredníctvom komentovanej prehliadky hradiska, nahliadnutím do dobového tábora, či ochutnaním pôvodných jedál. Vyskúšaním zbraní, starých remesiel či písania v hlaholike sa prenesiete o 1200 rokov späť do minulosti.