Cyrilometodská cesta

17. apríla 2024

Dňa 17. apríla 2024 sa v Nitre konala konferencia s názvom Kresťanské hodnoty a trvalo udržateľná spoločnosť.

NITRA, 17.4.2024 

Záštitu nad konferenciou prevzali mons. prof. Viliam Judák, PhD. – nitriansky biskup a prof. RNDr. Libor Vozár, PhD. – rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Konferencie sa zúčastnili odborníci zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Grécka.  Jednou z kľúčových tém konferencie bola interpretácia a zhodnotenie významu cyrilo-metodskej misie v kontexte európskej hodnotovej tradície a jej význam pre súčasnú religiozitu a trvalo udržateľnú spoločnosť.  

Peter Ivanič a Martin Hetényi sa venovali otázke implementácie kresťanských hodnôt v prostredí kultúrnych ciest schválených Radou Európy. K téme obsahovej náplne európskych
hodnôt sa rozvinula široká diskusia, kde odzneli výzvy na špecifikáciu a konkretizáciu kľúčových európskych hodnôt v ich prepojení na cyrilo-metodskú tradíciu. 

Predmetom diskusie bola aj otázka európskej identity, ktorá je bezprostredne spojená s kresťanskou kultúrou a hodnotovou tradíciou.


Mgr. Eva Ďurková, PhD. 
Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda